Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννινα 5 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση απολογισμού περιόδου από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022
  2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2022
  3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  4. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. περί εγγραφών και διαγραφών μελών του σωματείου και επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. περί καθορισμού συνδρομών μελών κατά τμήμα.
  5. Έγκριση απολογισμού του διοικητικού συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη.
  6. Διάφορα θέματα.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 4-1-2023 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση.